ตารางนัด ผอ. กองทะเบียนฯ
 
     
     
 
 
     

 

 
สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
 
 
 
   
 
 
   
ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ นศ. ป.ตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน/2558
new icon
   
แจ้งผลนักศึกษาขอทบทวนเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2558 new icon
   
การยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา นศ.ที่คาดว่าจะจบ เทอม 3/2558 new icon
   
การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต(ให้รีบจองโดยด่วน !) new icon
   
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 new icon
   
 
   
 
     
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
     
 
การสอบ
     
 
การลาพักการศึกษาและลาออก
     
 
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
     
 
การขอใช้ห้องเพื่อการเรียน การสอน และกิจกรรมอื่นๆ
     
 
   
 
 
   
การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 new icon
   
การแจ้งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 new icon
   
การได้รับสัญลักษณ์ R
   
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)
   
   
 
 
   
การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต new icon
   
ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้ารับปริญญาให้มารับใบปริญญาบัตรของตนเอง new icon
   
แนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษาและการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
   
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   
ระยะเวลาและขั้นตอนการขออนุมัติปริญญา
   
   
การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม)
   
การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
   
การเทียบโอน / รับโอนรายวิชา กรณีย้ายคณะหรือประเภทวิชา
หรือสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ. ศ . 2547
   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาและสีประจำสาขาวิชา ฉบับล่าสุด
   
ขั้นตอนการขอกำหนดสีประจำสาขาวิชา และชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกา
   
   
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
   
การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต new icon
   
 
  กองทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
ตึก LRC กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Fax 074 - 289269

เคาน์เตอร์บริการนักศึกาษา : 074-289252
งานทะเบียนการศึกษา : 074-289260 - 4
งานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา : 074-289265 - 8
งานรับนักศึกษา : 074-289255 - 9 fax : 074-289259
งานบริหารและธุรการ : 074-289251 - 4

Comment to : reg-staff@group.psu.ac.th